In de eerste plaats willen we de cliënt zelf richting laten geven aan zijn leven en de gevraagde ondersteuning.

Daar waar mensen moeilijk of slechts gedeeltelijk zelf over hun leven kunnen beslissen, gaan we dat gesprek graag aan met alle betrokkenen rond de cliënt: ouders, familie, vrienden, sociaal netwerk…

Ons doel is dat we samen – in dialoog (luisteren naar en spreken met elkaar) – tot een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening komen, die vertrekt van respect voor elkaar en waar er plaats is voor een kritische vraag of bemerking.

Op die manier werkt kritiek geven opbouwend en is het een positieve stimulans om te leren en het beter te doen.

“Het is de persoon met een verstandelijke beperking zelf die richting geeft aan zijn ondersteuning. Hij maakt keuzes rond de invulling die hij aan zijn even wil geven en in welke mate wij daar als voorzieningen een rol in mogen spelen. Dit betekent dat wij voor alles moeten luisteren en in dialoog treden om samen het levensproject van de persoon met een verstandelijke beperking maximaal kansen te geven. (uit onze Identiteitsverklaring)”

Altijd welkom

Ouders en familie zijn altijd welkom. Met vragen of opmerkingen kan je rechtstreeks terecht bij de persoonlijk begeleider en het hele begeleidend team.

Heb je specifieke vragen over de ondersteuning, dan maak je best een afspraak met de ortho-agoog.

Heb je specifieke vragen over administratieve, financiële en juridische aangelegenheden waar personen met een beperking mee te maken krijgen, dan kan je terecht bij de sociale dienst.

Informatie

Goede inspraak begint met informatie. We geloven dat het tijdig geven van voldoende en duidelijke informatie de basis is voor een goede samenwerking. Elke cliënt krijgt ook een persoonlijk begeleider toegewezen. Een persoonlijk begeleider is een woongroepbegeleid(st)er die de belangen waarneemt van de individuele cliënt en een belangrijke contactpersoon en gesprekspartner is naar het sociaal netwerk en omgekeerd. Dit geldt zowel voor praktische als voor agogische aangelegenheden.

In afgesproken situaties wordt informatie geformaliseerd met het vragen van toestemming aan en een handtekening van de gebruiker of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Via ons tijdschrift SAMEN en onze facebookpagina blijf je op de hoogte van algemene informatie over het reilen en zeilen in Ebergiste.

Individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)

We betrekken alle partners rond de ondersteuning bij het opstellen van de individuele dienstverleningsovereenkomst. Dit vraagt overleg. Een eerste keer doen we dat zes maanden na de opname. Na drie jaar houden we opnieuw een uitgebreide bespreking (MDO) gekoppeld aan een uitwisselingsgesprek (UG). Naast deze systematische opvolging kan elke betrokkene ten alle tijde initiatief nemen tot een tussentijds themaoverleg.

Inspraak en samenleven

We leven en werken met velen samen. Daarom kunnen we niet op alle individuele wensen en verzuchtingen een concreet antwoord geven. Om het samen leven in een groep en in een grote voorziening mogelijk te maken, zijn er afspraken nodig. Soms zijn we gebonden door reglementeringen van de overheid. Maar, ook als een beslissing anders uitvalt dan gedacht, krijg je hierover correcte en eerlijke informatie.

Inspraak en beleid

Omdat we het bieden en garanderen een kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel dragen geven we in ons beleid bijzondere aandacht aan zelfevaluatie. Wat zijn onze doelen? Wanneer zijn we tevreden? Wat kan beter? Hoe willen we dat realiseren?

‘Kwaliteit is van iedereen’ is onze stelling,  dus ook van de gebruikers.  In onze focusgroep zelfevaluatie zetelen ook familie en wettelijk vertegenwoordigers van de gebruikers. Zo houden ze mee de vinger aan de pols dat Ebergiste haar processen, structuren en resultaten bewaakt, beheerst en voortdurend verbetert.

We maken werk van permanente tevredenheidstoetsing, ook  bij de gebruikers, om zo de nodige gegevens te verzamelen om onze zelfevaluatie cyclus te laten draaien.

Collectieve inspraak van onze cliënten organiseren we in verschillende vergaderingen. Sommige overlegorganen hebben een officieel, andere een meer informeel karakter.

  • De bewonersvergadering: tijdens deze vergaderingen of kringgesprekken bespreken cliënten kleine en grote vragen rechtstreeks met de begeleiding.
  • De cliëntenraad: de georganiseerde collectieve inspraak van de cliënten die hiervoor officieel verkozen en afgevaardigd zijn. Twee verkozenen worden rechtstreeks naar het collectief gebruikersoverleg afgevaardigd. Twee coaches ondersteunen hen daarbij. Het verslag van dit overleg kan je vinden in de rubriek publicaties.
  • Lokaal oudercomité (LOC): elk lokaal oudercomité is verbonden aan een vestigingsplaats van onze voorziening en brengt ouders op informele wijze bij elkaar rond lokaal gebonden thema’s en activiteiten. Op het LOC kan een lid van het plaatselijk coördinatieteam uitgenodigd worden.
  • Het collectief gebruikersoverleg: wettelijk orgaan voor de collectieve inspraak en participatie en de officiële schakel tussen de cliënten en/of hun vertegenwoordigers (gebruikersraad) en de directie. In het collectief gebruikersoverleg worden verschillende visies en meningen van gebruikers samengebracht en is er overleg en informatie-uitwisseling met de directie over alle zaken die de voorziening aanbelangen. De gebruikersraad heeft op dit overleg een belangrijke adviesrol. De leden van de gebruikersraad worden verkozen onder de wettelijk vertegenwoordigers voor een mandaat van vier jaar. Het collectief gebruikersoverleg vergadert een viertal keer per jaar. Het verslag staat in de rubriek publicaties. Wil je meer weten over de besproken punten, of wil je contact opnemen met één van de leden van het gebruikersoverleg? Contacteer de voorzitter Ward wyffels

Verslagen vergadering Collectief Gebruikersoverleg en het Huishoudelijk reglement

De verkozenen voor 2019-2023 zijn:

ModuleLocatiesLeden
Zorg intensiefBorgwal (Vurste):
Bosdreef, Warande, Groenhove, Waterkant
De Neve Angelica (Warande)
ZorgBorgwal (Vurste):
Gaverland
Ter Linde (Deinze)
Vermeulen Christiane (Gaverland)

Ondersteuning intensiefDe Nieuwe Brug (Deurle)
Zevenhuizen (Gent)
Huize Vander Schueren (Sint-Lievens-Houtem)
De Rank (Brakel/De Pinte)
Hollebosch Sabine (De Nieuwe Brug)
wyffels Ward (Zevenhuizen)
Bovyn Adelaïde (Huize Vander Schueren)
Deleu Anne-Marie (Zevenhuizen)
OndersteuningInclusief wonen Nieuw Gent en Clemenspoort (Gent)
Inclusief wonen (Asper)
Geen vertegenwoordiging
DagactiviteitDagcentrum Ter Linde (Deinze)
Dagcentrum Het Veer (Gent)
Michiels Robert (Het Veer)
CliëntenraadRudi Noojen
Pieter De Smet

In Ebergiste streven we tevredenheid na, zowel van de cliënten die we rechtstreeks begeleiden als van de ouders, familie en wettelijke vertegenwoordiger. We willen graag over die tevredenheid praten. Niet enkel als het goed gaat, maar ook als er kleine of grote problemen opduiken.

Ik heb een opmerking of ontevredenheid

Heb je een opmerking of ongenoegen? Ben je ontevreden? Vertel het aan ons!

Je kan terecht bij elke medewerker van het team of de betrokken dienst. Vaak zal door naar elkaar te luisteren en door overleg op korte termijn een oplossing gevonden worden voor het probleem.

Lukt dat niet, dan wordt de opmerking doorgegeven aan de coördinator die dit als ‘melding van ontevredenheid’ registreert en nagaat welke persoon of dienst het best geplaatst is om een oplossing te zoeken en de melding van ontevredenheid verder opvolgt.

Je krijgt in elk geval zo snel mogelijk een antwoord.

Ik heb een klacht

Wie een probleem wil aanklagen, kan zijn klacht schriftelijk richten aan de directie. Binnen de 30 dagen zal de directie een oplossing voor het probleem voorstellen of een bepaalde beslissing motiveren. Alle stappen zijn terug te vinden in onze klachtenprocedure.

Een gegeven klacht biedt ons de mogelijkheid om de communicatie of samenwerking op elkaar af te stemmen en zo een gedeelde tevredenheid na te streven. Een klacht is een uitnodiging tot dialoog. In die zin kan een klacht van een cliënt, netwerk en/of wettelijke vertegenwoordiger een geschenk voor ons betekenen. Kwaliteit is de juiste dingen doen en die juiste dingen steeds beter doen!