Onze cliënten

Wij ondersteunen volwassenen met een verstandelijke beperking met zeer uiteenlopende ondersteuningsnoden. Naast een verstandelijke beperking hebben een aantal cliënten ook bijkomende fysieke, psychische, psychiatrische en/of gedragsproblemen, autismespectrumstoornis.

Individuele zorgvraag

De doelgroep waartoe wij ons richten, zijn cliënten die door hun verstandelijke beperking, uitgaande van hun individuele zorgvraag, nood aan ondersteuning hebben op bepaalde levensdomeinen: wonen, dagbesteding, psychosociale ontwikkeling of een combinatie hiervan.

Ondersteuning op maat

Door de individuele ondersteuningsvraag zorgvuldig in kaart te brengen, streven we ondersteuning na op maat van de betrokken persoon en zijn/haar omgeving. De individuele ondersteuning kan heel uiteenlopend zijn. Enerzijds kan de frequentie variëren (24 uur op 24, enkele keren per week, incidenteel, …). Anderzijds kunnen de intensiteit (gaande van ‘aanmoedigen’, ‘controleren’, ‘toezicht houden’ en ‘meehelpen’ tot ‘overnemen’, …) en de aard van de dienstverlening (ondersteuning bij maaltijden, in verzorging, in sociale contacten, in zinvolle invulling vrije tijd, in dagbesteding op maat, psychosociale ondersteuning, …) sterk verschillen. Ook bieden wij ondersteuning aan mensen die enkel nood hebben aan een kortdurende begeleiding, of zeer beperkt in frequentie.

Je kan bij ons terecht met je persoonsvolgend budget of met RTH punten (rechtstreeks toegankelijke hulp).

Verschillende vestigingsplaatsen

Onze voorziening is sterk gedecentraliseerd zowel op vlak van wonen als dagbesteding. De grootste groep cliënten woont in één van de vele vestigingsplaatsen van onze voorziening. Deze zijn heel verscheiden: grote campus, middelgrote campus, inclusieve woningen voor een grotere groep, inclusieve woningen in de rij: alleen, met twee (ook koppels), met drie of vier. Deze woningen bevinden zich zowel op het platteland als in de stad. Door deze verscheiden woonconcepten en woonplaatsen kunnen we mensen met verstandelijke beperkingen begeleiden met heel uiteenlopende noden qua woonondersteuning.

 

Ruim aanbod aan dagbesteding

Een belangrijke groep cliënten woont thuis en komt naar één van onze centra voor dagbesteding. Daar kunnen ze terecht voor ambachtelijke activiteiten, boerderij- of groenwerk, bewegings- of belevingsactiviteiten. Ook voor dagondersteuning in aanvulling bij het woongebeuren is een ruim aanbod uitgebouwd. Deze collectief georganiseerde activiteiten zijn zowel gericht op werken, levenslang leren, ontspannen en beleven als bewegen.

Begeleid werken is een sterke poot in onze dagbesteding, met mogelijkheden op verschillende locaties. Het gaat hierbij zowel om individueel begeleid werk (bv. helpen in een bibliotheek of kinderkribbe, …) als om enclavewerking (bv. zwerfvuilophaling onder begeleiding).

Door de verscheidenheid aan inhoud en werkvormen binnen de dagbesteding, kunnen we mensen met heel uiteenlopende noden op het vlak van dagbesteding ondersteunen.

 

Gespecialiseerde werking

Tot onze doelgroep behoren ook mensen die dagelijks uitzonderlijk intensieve ondersteuning nodig hebben. We werken met bijzondere doelgroepen met specifieke noden: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), Gedrags- en Emotionele Stoornissen, Fragile X syndroom, Downsyndroom, …

Zo hebben we gespecialiseerde werkingen voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. Enkele van onze woongroepen zijn specifiek gericht op mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. Hier worden mensen begeleid die omwille van hun autisme, of de secundaire gevolgen die hun autisme met zich meebrengt, niet in een ‘gewone’ woongroep kunnen wonen. In deze woongroepen zijn duidelijkheid en voorspelbaarheid de sleutelwoorden, zonder de nodige flexibiliteit uit het oog te verliezen. In de voorziening wonen ook enkele mensen met autisme in andere, niet enkel op autisme georiënteerde woongroepen. Deze woongroepen sluiten meer aan op hun cognitieve mogelijkheden, maar hebben evenzeer de nodige aandacht voor hun individuele nood aan extra verduidelijking en voorspelbaarheid.

We begeleiden ook mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende Gedrags- en Emotionele Stoornis. Deze problemen kunnen in verband staan met een psychiatrische stoornis, met een biologische kwetsbaarheid, met verstoorde ‘actie-reactie patronen’, of met onvoldoende afstemming tussen ondersteuningsvraag en -aanbod. De noties ‘psychische draagkracht en aanspreekbaarheid’ zijn belangrijke sleutelconcepten bij het werken met deze specifieke doelgroep. De balans van psychisch ‘kunnen’ en ‘aankunnen’ is bij hen vaak in onevenwicht. Onze voorziening heeft voor deze doelgroep ook drie tijdelijke ‘verblijfplaatsen’ (ODB unit). Tijdens dit tijdelijk verblijf, wordt op basis van een gerichte observatie een diagnose en een passend ondersteuningsplan uitgewerkt. In samenwerking met de netwerken en/of de collega-voorziening van oorsprong, worden perspectieven gezocht om de vastgelopen situatie te doorbreken. Er kan vanuit deze specifieke werking ook mobiel en ambulant ondersteund worden, zowel ‘opname-vermijdend’ als ‘opname-verkortend’.