Wie kan bij ons terecht?

 • een brede groep van volwassen mannen en vrouwen met een (vermoeden) van verstandelijke beperking
 • eventueel bijkomend autismespectrumstoornis, psychische problemen en/of emotionele stoornissen en gedragsproblemen
clienten 20150401-JDP_8081

Voorwaarden voor de opstart van een ondersteuning

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

 

 • minstens vermoeden van handicap hebben
 • minstens 17 en maximaal 65 jaar zijn
 • geen gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke hulp via een persoonsvolgend budget (in cash of voucher)
 • in Oost-Vlaanderen wonen, bij voorkeur in de ruime regio Deinze-Gent-Vurste. Voor de functies dagopvang, ambulante en mobiele begeleiding houden we ook rekening met de praktische haalbaarheid van vervoer en verplaatsingen
 • op dit moment voldoende hebben aan een beperkte, niet intensieve en laag frequente ondersteuning

Niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

 • minstens 18 jaar zijn
 • Een terbeschikkingstelling hebben van een door het VAPH toegekend persoonsvolgende budget in cash of voucher

Opname in de observatie, diagnose en behandel unit kan mits volgende criteria

 • Een erkenning hebben van VAPH als een persoon met handicap
 • Minstens 18 jaar zijn
 • Een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen, eventueel in combinatie met andere beperkingen hebben
 • Beschikken over een beslissing van het VAPH tot toewijzing van een persoonsvolgend budget

Instroomprocedure


Weet  je niet waar te beginnen in de doolhof van diensten en regelgeving ?

Wil je gebruik maken van  onze handicapspecifieke ondersteuning via RTH ?

Heb je een eigen persoonsvolgend budget en wil je weten of je dat bij ons kan inzetten ?

Vraag je je af of OC Broeder Ebergiste een passend antwoord zouden kunnen bieden op uw zorgvraag ?

Denk je aan een opname in onze observatie, diagnose en behandelunit?

Blijf niet met je vragen zitten maar stel ze aan ons.

Wij helpen je graag verder !

Voor meer informatie, contacteer onze opnameregisseur Karolien Viville, karolien.viville@fracarita.org
09 389 04 11


Wat kost de  ondersteuning?


Rechtstreeks toegankelijke hulp

De besteding op jaarbasis kan niet meer zijn dan 8 RTH punten.

Met deze punten kan in het volgend aanbod mogelijk en dit in allerlei combinaties:

FunctiePuntenwaardeMax aantal begeleidingen met 8 puntenJouw bijdrage
Mobiele begeleiding0,2236max 5,13 €
Ambulante begeleiding0,15551max 5,13 €
Groepsbegeleiding0,08791max 5,13 €
Dagopvang0,08791max 9,75 €
Verblijf (nachtopvang)0,1361max 24,52 €

 

Voor vervoer (indien organisatorisch haalbaar) zal een bijkomende vergoeding aangerekend worden.

Niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

Tot 1/1/2017

Cliënten die  al voor 1/1/2017 gebruik maakten van  onze collectieve woon- en /of dagondersteuning betalen per dag een eigen financiële bijdrage (EFB). De hoogte van die bijdrage wordt door de overheid bepaald.

Verblijf: maximum persoonlijke bijdrage per nacht met inbegrip van de ondersteuning gedurende de avond en ochtend=  € 34,70 (bedragen 2de semester 2017)

Dagopvang:

<21 jaar met of zonder vervoer = € 6,32 per dagdeel

>21 jaar zonder vervoer = € 4,95 per dagdeel

>21 jaar met vervoer = € 6,20 per dagdeel

Individuele begeleiding met maximum 2 begeleidingen per dag =  € 5,20 per begeleiding

Elke cliënt heeft recht op een gewaarborgd inkomen (voorbehouden gedeelte); de hoogte van het bedrag (hoog of laag) en wordt bepaald door de aard van de beperking en de geboden ondersteuning.

Met dit voorbehouden gedeelte worden individuele kosten en bepaalde aangeboden diensten betaald zoals  zakgeld, vrije tijd activiteiten, medicatie, kappersbezoek,…

Voor de cliënten die individueel begeleid worden in inclusief wonen geldt een aparte regeling.  Ze vallen onder het systeem van woon- en leefkosten. Wie aanvullend gebruik maakt van ons aanbod vanuit de residentiële dag- of woonondersteuning betaalt hiervoor een extra bijdrage.

 

Vanaf 1/1/2017

Met je persoonsvolgende budget kan je zorg inkopen via een voucher of met cash.

Per functie en per prestatie zal een persoonlijke bijdrage gevraagd worden: (bedragen op 1 januari 2017)

Verblijf (nacht): € 34,70

Dagopvang: € 9,90

Halve dag: € 4,95

In het OC Broeder Ebergiste wordt het zorgaanbod georganiseerd in 5 zorgmodules.

In elke module wordt beschreven welke zorggebonden ondersteuning je van ons mag verwachten in ruil voor je persoonvolgend budget. De individuele afspraken die we maken worden opgenomen in een individuele dienstverleningsovereenkomst.

Hoe bepalen we welk persoonsvolgend budget nodig is voor het organiseren van onze dienstverlening?

We maken afspraken over het zorggebruik. We gaan samen na hoeveel dagen per week de gebruiker bij ons beroep wil doen op dagondersteuning en/of woonondersteuning en spreken af hoeveel dagen of weken per jaar de gebruiker verlof wenst te nemen (geplande afwezigheden). Op basis hiervan berekenen we de zorggebonden kostprijs in voucher of cash.

We houden hierbij tevens rekening met de ‘zorgzwaarte‘: hoe intensiever de zorg die iemand nodig heeft, hoe hoger de zorggebonden kostprijs.

Bij het berekenen van onze kostprijs, houden we rekening met de manier waarop de overheid budgetten berekent en toekent. Zo bewaken we dat de zorggebonden kostprijs betaalbaar is vanuit het beschikbaar budget van de gebruiker.

Naast de kostprijs van het zorggebonden personeel dat met uw persoonsvolgende budget betaald wordt, worden ook woon- en leefkosten aangerekend die u met eigen middelen dient te betalen. Ongeacht de ondersteuningsvorm, staan cliënten zelf in voor hun woon en -leefkosten met name huisvesting, voeding, kleding, nutsvoorzieningen, vervoer, persoonlijke uitgaven, …

Uw individueel afsprakenblad i.v.m. de woon- en leefkosten wordt toegevoegd aan de individuele begeleidingsovereenkomst.

Tarievenlijst (under construction)