Inspraak cliënten

In de eerste plaats willen we de cliënt zelf richting laten geven aan zijn leven en de gevraagde ondersteuning.

Daar waar mensen moeilijk of slechts gedeeltelijk zelf over hun leven kunnen beslissen, gaan we dat gesprek graag aan met alle betrokkenen rond de cliënt: ouders, familie, vrienden, sociaal netwerk…

Ons doel is dat we samen – in dialoog (luisteren naar en spreken met elkaar) – tot een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening komen, die vertrekt van respect voor elkaar en waar er plaats is voor een kritische vraag of bemerking.

Op die manier werkt kritiek geven opbouwend en is het een positieve stimulans om te leren en het beter te doen.

“Het is de persoon met een verstandelijke beperking zelf die richting geeft aan zijn ondersteuning. Hij maakt keuzes rond de invulling die hij aan zijn even wil geven en in welke mate wij daar als voorzieningen een rol in mogen spelen. Dit betekent dat wij voor alles moeten luisteren en in dialoog treden om samen het levensproject van de persoon met een verstandelijke beperking maximaal kansen te geven.”

Individuele inspraak

Altijd welkom

Ouders en familie zijn altijd welkom. Met vragen of opmerkingen kan je rechtstreeks terecht bij de persoonlijk begeleider en het hele begeleidend team.

Heb je specifieke vragen over de ondersteuning, dan maak je best een afspraak met de ortho-agoog.

Heb je specifieke vragen over administratieve, financiële en juridische aangelegenheden waar personen met een beperking mee te maken krijgen, dan kan je terecht bij de sociale dienst.

Informatie

Goede inspraak begint met informatie. We geloven dat het tijdig geven van voldoende en duidelijke informatie de basis is voor een goede samenwerking. Elke cliënt krijgt ook een persoonlijk begeleider toegewezen. Een persoonlijk begeleider is een woongroepbegeleid(st)er die de belangen waarneemt van de individuele cliënt en een belangrijke contactpersoon en gesprekspartner is naar het sociaal netwerk en omgekeerd. Dit geldt zowel voor praktische als voor agogische aangelegenheden.

In afgesproken situaties wordt informatie geformaliseerd met het vragen van toestemming aan en een handtekening van de gebruiker of zijn wettelijk vertegenwoordiger.

Via ons tijdschrift SAMEN en onze facebookpagina blijf je op de hoogte van algemene informatie over het reilen en zeilen in OC Broeder Ebergiste.

Vraaggestuurde zorg

In onze organisatie sturen de grote en kleine zorgvragen van de cliënt de geboden ondersteuning aan. De regie van je leven in handen kunnen nemen en relevante keuzes kunnen maken heeft invloed op je kwaliteit van bestaan. Daarom is keuzes aanbieden een basishouding van elke begeleider en van elke dienst. Indien nodig begeleiden we cliënten in hun keuzemogelijkheden met pictogrammen of foto’s. We toetsen regelmatig naar de keuze in activiteiten en werk, de voorkeuren voor vrijetijdsinvulling, de maaltijden,…

We maken werk van gedeelde zorg waarbij we telkens afwegen hoe ouders, familie, wettelijke vertegenwoordiger, vrijwilligers, het sociaal netwerk maximaal kunnen betrokken blijven/worden bij wensen/verwachtingen/zorgondersteuning van de cliënt.

De afspraken leggen we vast in een individuele dienstverleningsovereenkomst. Zo weten we altijd wat de cliënt zijn keuzes zijn en hoe hij/zij het graag wil. En zo weet de cliënt wat hij/zij van ons kan verwachten.

Individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO)

We betrekken alle partners rond de ondersteuning bij het opstellen van de individuele dienstverleningsovereenkomst. Dit vraagt overleg. Een eerste keer doen we dat zes maanden na de opname. Na drie jaar houden we opnieuw een uitgebreide bespreking (MDO) gekoppeld aan een uitwisselingsgesprek (UG). Naast deze systematische opvolging kan elke betrokkene ten alle tijde initiatief nemen tot een tussentijds themaoverleg.

Inspraak en samenleven

Om het samen leven in een groep en in een grote voorziening mogelijk te maken, zijn er afspraken nodig. Soms zijn we gebonden door reglementeringen van de overheid. Dat betekent concreet dat OC Broeder Ebergiste niet op alle individuele wensen en verzuchtingen een antwoord kan geven. Maar, ook als een beslissing anders uitvalt dan gedacht, krijg je hierover correcte en eerlijke informatie.

Collectieve inspraak

Collectieve inspraak van onze cliënten organiseren we in verschillende vergaderingen. Sommige overlegorganen hebben een officieel, andere een meer informeel karakter.

  • De bewonersvergadering: tijdens deze vergaderingen of kringgesprekken bespreken cliënten kleine en grote vragen rechtstreeks met de begeleiding.
  • De bewoners/deelnemersraad: de georganiseerde collectieve inspraak van de cliënten die hiervoor officieel verkozen en afgevaardigd zijn. Twee verkozenen worden rechtstreeks naar de gebruikersraad afgevaardigd. Twee coaches ondersteunen hen daarbij.
  • Lokaal oudercomité (LOC): elk lokaal oudercomité is verbonden aan een vestigingsplaats van onze voorziening en brengt ouders op informele wijze bij elkaar rond lokaal gebonden thema’s en activiteiten. Op het LOC kan een lid van het plaatselijk coördinatieteam uitgenodigd worden.
  • Het collectief gebruikersoverleg: wettelijk orgaan voor de collectieve inspraak en participatie en de officiële schakel tussen de cliënten en/of hun vertegenwoordigers (gebruikersraaad) en de directie. Hier worden verschillende visies en meningen van gebruikers samengebracht en is er overleg en informatie-uitwisseling met de directie over alle zaken die de voorziening aanbelangen. De gebruikersraad heeft een belangrijke adviesrol. Het collectief gebruikersoverleg vergadert een viertal keer per jaar.

Verslagen vergadering Collectief Gebruikersoverleg en het Huishoudelijk reglement

De verkozenen voor 2015-2019 zijn:

Huize Vander Schueren
Sint Lievens Houtem
Bovijn Adelaïde
coachDe Decker Nelly
Borgwal Vurste
De Graeve Anne Marie
Borgwal Vurste
De Keyser Willy
Vertegenwoordiger interne klachtencommissie
Plaatsvervanger
Dc ‘t Veer
De Waele Sylvain
Dc ‘t VeerMichiels Robert
Inclusief wonenPeleman Didier
ondervoorzitter
CoachRoelandt Sabrine
Plaatsvervanger
Huize Vander Schueren
Sint Lievens Houtem
Vanden Berghe Luc
Nieuwe Brug DeurleVan der Stoelen Michel
Rank De PinteWullens Marc
Borgwal VursteVermeulen Christiane
Plaatsvervangende secretaris
Ter Linde DeinzeVerstappe Christine
Zevenhuizen Gent wyffels Edward
voorzitter
Bewoners - deelnemersraadDe Smet Pieter
Nooijen Rudy

Tevreden – ontevreden?

In OC Broeder Ebergiste streven we tevredenheid na, zowel van de cliënten die we rechtstreeks begeleiden als van de ouders, familie en wettelijke vertegenwoordiger. We willen graag over die tevredenheid praten. Niet enkel als het goed gaat, maar ook als er kleine of grote problemen opduiken.

Ik heb een opmerking of ontevredenheid

Heb je een opmerking of ongenoegen? Ben je ontevreden? Vertel het aan ons!

Je kan terecht bij elke medewerker van het team of de betrokken dienst. Vaak zal door naar elkaar te luisteren en door overleg op korte termijn een oplossing gevonden worden voor het probleem.

Lukt dat niet, dan wordt de opmerking doorgegeven aan de coördinator die dit als ‘melding van ontevredenheid’ registreert en nagaat welke persoon of dienst het best geplaatst is om een oplossing te zoeken en de melding van ontevredenheid verder opvolgt.

Je krijgt in elk geval zo snel mogelijk een antwoord.

Ik heb een klacht

Wie een probleem wil aanklagen, kan zijn klacht schriftelijk richten aan de directie. Binnen de 30 dagen zal de directie een oplossing voor het probleem voorstellen of een bepaalde beslissing motiveren. Alle stappen zijn terug te vinden in onze klachtenprocedure .

Een gegeven klacht biedt ons de mogelijkheid om de communicatie of samenwerking op elkaar af te stemmen en zo een gedeelde tevredenheid na te streven. Een klacht is een uitnodiging tot dialoog. In die zin kan een klacht van een cliënt, netwerk en/of wettelijke vertegenwoordiger een geschenk voor ons betekenen. Kwaliteit is de juiste dingen doen en die juiste dingen steeds beter doen!

Borgwalhoeve

borgwalhoeve-square

De cafetaria van de Borgwalhoeve, aan parking 1 op het domein Borgwal in Vurste, is een sfeervolle ontmoetings- en ontspanningsruimte voor alle bezoekers van het domein en de woongroepen.

Komt u graag iets drinken, een pannenkoek eten?

Hebt u zin in een gezellige babbel en ontmoeting met onze cliënten, hun netwerk of andere bezoekers?

Spring gerust binnen op woensdag- en vrijdagnamiddag en elke eerste zondag van de maand tussen 14u00 en 17u00.