We noemen onze werkplek bewust een werkgemeenschap. Onze opdracht vraagt immers dat we ons niet alleen engageren als een deskundige professional, maar ook als een betrokken mens. We vinden het belangrijk om als medewerkers goed samen te werken en medeverantwoordelijk te zijn voor elkaars welzijn. Dit geldt voor alle medewerkers en voor leidinggevenden in het bijzonder.

We streven hierbij naar een optimaal niveau van “kwaliteit van werken” voor onze medewerkers en dit zowel op niveau van arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden als arbeidsrelaties.

Om dit geïntegreerd medewerkersbeleid te realiseren, focussen we op werken op een waarderende, mensgerichte, gedeelde en zinvolle manier.

Waarderend

werk-visie-waarderend

ondersteunend en ontwikkelingsgericht

Mensgericht

met aandacht voor individueel en collectief welzijn

Gedeeld

een beleid dat gedragen is en waarbij elkeen zich betrokken kan voelen

Zinvol

voor medewerkers én gebruikers en waarbij ons werk op een efficiënte en effectieve manier wordt uitgevoerd.

Deze waarden komen ook tot uiting in onze overlegstructuur en onze visie en aanpak rond leidinggeven. Ons medewerkersbeleid hebben we gekaderd binnen een competentiebeleid. Hiervoor werken we met competenties die we belangrijk achten binnen de volledige organisatie (kerncompetenties) en binnen de specifieke departementen en functies (functiecompetenties).

Via situationeel leiderschap streven we naar een goede afstemming tussen de noden en verwachtingen van de organisatie enerzijds en de ambities en mogelijkheden van de medewerker anderzijds.

Zo is medewerkersbeleid een hefboom om tot een kwaliteitsvolle dienstverlening te komen.